Konferencja o pomnikach przyrody w Dymaczewie i Rogalinie

W dniach 4-6 listopada 2015 roku w Dymaczewie i w przypałacowym parku w Rogalinie odbyła się konferencja podsumowująca i prezentująca wyniki projektu „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rejestru form ochrony przyrody". Organizatorem konferencji była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym tematem był Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody dostępny w serwisie internetowym  crfop.gdos.gov.pl, w którym można uzyskać informacje o walorach przyrodniczych poszczególnych form ochrony przyrody, o aktach prawnych które zostały wydane w jej sprawie, oraz o ochronie i sprawującym nad nią nadzór. Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który jest częścią centralnego rejestru form ochrony przyrody, umożliwia poznanie dokładnej lokalizacji form ochrony przyrody czyli: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowiskach dokumentacyjnych, użytkach ekologicznych i zespołach przyrodniczo-krajobrazowych. Przedmiotem wielu wystąpień i ożywionej dyskusji były również następujące tematy :

-           dalsze losy drzew pomnikowych o walorach przyrodniczych i społecznych,

-           drzewa weterani pośród drzew pomnikowych i granice ochrony racjonalnej,

-           ochrona środowiska jako część zadań własnych gminy,

-           pomniki przyrody i użytki ekologiczne a ochrona różnorodności biologicznej,

-           kryteria wyznaczania pomników przyrody i użytków ekologicznych,

-           symptomy drzew niebezpiecznych,

-           i wiele innych

Za szczególnie istotne  uznano stworzenie takich warunków dla ochrony przyrody by gminom, na terenie których występują poszczególne formy ochrony to się po prostu opłacało. Ważne by każdy obywatel podczas wyborów posiadał informację, nie tylko o zbawiennym wpływie przyrody na nasze życie (o czym dowiadujemy się w szkole) ale przede wszystkim o tym, że występowanie poszczególnych form ochrony na terenie jego gminy to źródło dodatkowych dochodów dla gminy. Wówczas każdy z nas będzie również materialnie zainteresowany ochroną przyrody w swoim otoczeniu a podczas kolejnych wyborów będziemy wybierać polityków dostrzegających ten problem i potrafiących go rozwiązać. To ważne by gminy  bogate w różnorodne formy ochrony tak jak Gmina Mosina (Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Obszary Natura 2000 w dyrektywie ptasiej i siedliskowej itp.) doczekały się korzystnych uregulowań prawnych. Ostatniego dnia konferencji w przypałacowym parku w Rogalinie odbyła się studyjna wizyta, która była okazją do zobrazowania wcześniej omawianych tematów i zaprezentowania realizowanego tutaj programu ochrony. Dodatkowo uczestnikom konferencji  zaprezentowano pokaz praktycznego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew technikami alpinistycznymi zorganizowany przez Wielkopolską Szkołę Arborystyki.

 

Autor: Piotr Wilanowski