Wstęp ulgowy i bezpłatny

Zasady wstępu ulgowego i bezpłatnego:

I. Bilety bezpłatne przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",  
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),  
 4. posiadaczom Karty Polaka,  
 5. dzieciom do lat siedmiu,  
 6. studentom kierunków Historia Sztuki oraz Historia Sztuki – Europejska Turystyka Kulturowa Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7. członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA,  
 8. dziennikarzom  
 9. posiadaczom zaproszeń wydanych przez Muzeum Narodowe w Poznaniu
 10. posiadaczom Karty Gościa Muzeum Narodowego w Poznaniu *

* w zależności od rodzaju Karty Gościa na ekspozycje stałe lub ekspozycje stałe wraz z wystawami czasowymi

II. Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom;
 6. rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci i młodzieży po okazaniu Karty Dużej Rodziny

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
 • legitymacje emeryta – rencisty,
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • legitymacje służbowe,
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
 • Karta Polaka,  
 • dokument potwierdzający wiek,
 • Karta Dużej Rodziny,

inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w akapitach I i II pkt 1- 5 do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym