Regulamin zwiedzania parku

Regulamin zwiedzania parku

Drodzy Goście,

założenie rezydencjonalne w Rogalinie, jako cenny zabytek architektury i sztuki ogrodowej pozostaje pod ochroną konserwatorską. Jest ważnym świadectwem historii Polski, kultury materialnej oraz przyrodniczej regionu (na jego terenie występuje wiele obiektów należących do leśnych zasobów genowych) i zasługuje na szczególną ochronę. Prosimy, by swoim zachowaniem nie powodowali Państwo zmian lub uszkodzeń jego zasobów i elementów.

Dyrekcja Muzeum życzy Państwu przyjemnego i relaksującego pobytu.

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie parku.
 2. W parku dopuszczalny jest tylko ruch pieszy. Wprowadzenie pojazdów mechanicznych na teren parku może nastąpić tylko na podstawie pisemnej zgody Dyrekcji MNP.
 3. Dla zapewnienia spokoju i możliwości wypoczynku w parku wszystkim jego gościom, nie zezwala się na odtwarzanie muzyki.
 4. Dla ochrony parku i bezpieczeństwa gości zabrania się:
  • przebywania w parku poza godzinami otwarcia,
  • jazdy konnej, pojazdami jedno lub dwuśladowymi, na rolkach,itp;
  • schodzenia z dróg i alei parkowych (z wyłączeniem polany rekreacyjnej),
  • niszczenia, zrywania i zabierania ze sobą roślin,
  • płoszenia i łowienia zwierząt,
  • gry w piłkę, badmintona, ringo itp. (z wyłączeniem polany rekreacyjnej),
  • rozpalania ognia i rozbijania namiotów,
  • wprowadzania psów, z wyjątkiem psa przewodnika osób do tego uprawnionych
  • zaśmiecania terenu,
  • prowadzenia działalności handlowej.

 

Regulamin parkingu rowerowego

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z parkingu rowerowego znajdującego się na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 2. Parking jest niestrzeżony i nieodpłatny.
 3. Rowery można pozostawiać TYLKO na wyznaczonych miejscach parkingowych ze stojakami, w taki sposób, aby nie utrudniać i nie uniemożliwiać korzystania z Parkingu rowerowego innym Użytkownikom. Stojaki użyczane są w tym celu Użytkownikom przez Muzeum.
 4. Użytkownik roweru poprzez wjazd na teren Parkingu rowerowego i pozostawienie na nim roweru zobowiązuje się do stosowania  wszystkich zasad, warunków, nakazów i zakazów przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 5. Na parkingu rowerowym zabrania się parkowania skuterów, quadów, motorowerów oraz motocykli.
 6. Poprzez pozostawienie Roweru na Parkingu rowerowym, Użytkownik nie zawiera z Muzeum umowy przechowania lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia roweru, jego wyposażenia lub pozostawionych na nim rzeczy, a powstałe z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej.
 7. Rowery przypina (zabezpiecza) właściciel własnym zabezpieczeniem. 
 8. Muzeum Narodowe w Poznaniu  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu pozostawienia roweru na Parkingu rowerowym, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 • rowery niezabezpieczone
 • jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia rowerów znajdujących się na terenie Parkingu
 • wyposażenie i rzeczy pozostawione przy rowerze (mienie ruchome).

        9. Na terenie parkingu zabronione jest:

 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
 • spożywanie alkoholu
 • przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z parkowaniem roweru
 • pozostawianie śmieci poza przeznaczonymi do tego miejscami
 • czyszczenie i naprawianie rowerów

       10. Muzeum jest uprawnione do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosującej się do powyższego     regulaminu.

       11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim      na terenie Parkingu rowerowego i Dróg Wewnętrznych. Niezależnie od powyższego użytkownicy     ponoszą odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie Parkingu rowerowego, Parkingu i Dróg Wewnętrznych.

        12. W przypadku dojścia na terenie Parkingu rowerowego lub Dróg Wewnętrznych do zdarzenia, które rodziłoby jakakolwiek odpowiedzialność Użytkownika, Użytkownik zobowiązany będzie – przed opuszczeniem Parkingu rowerowego lub Dróg Wewnętrznych – do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Muzeum lub zatrudnionych przez niego pracowników służby ochrony obiektu i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.